Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019