THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

      THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

       DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

       TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

       BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019.