Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020