THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

      THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

       DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

       TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

       BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020.