Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Ngày 04/03/2017, Công ty CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ đã tổ chức họp Đại hội cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

HĐQT gồm có 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn
2. Ông Trần Hoàng Dũng
3. Ông Tạ Đức Hoàng
4. Bà Phan Thị Túy
5. Bà  Nguyễn Ngọc Xuân Trang

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Bà Hoàng Thị Hà
2. Ông Lưu Hoài Nam
3. Ông Nguyễn Quốc Huy

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

 

1.jpg

2.jpg
 
3.jpg