Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017

Hôm nay ngày 10/6/2017 Công ty Cổ phần  Dược phẩm và Sinh học Y tế đã tổ chức Chương trình Hội nghị người lao động năm 2017.

"Hội Nghị Người Lao Động" là hoạt động thường niên hàng năm nhằm trao đổi thông tin và phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến với những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Theo tinh thần đó,  Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty đã nghiêm túc chuẩn bị tổ chức buổi hội nghị này.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ

ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂN 2017