Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 15/07/2017, Công ty CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ đã tổ chức họp Đại hội cổ đông thường năm 2017. Đến tham dự đại hội có các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát cùng tất cả các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thống nhất 100% thông qua các nội dung chính:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
- Báo cáo tài chính.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và  kế hoạch năm 2017.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm của Bà Hoàng Thị Hà - Trưởng Ban Kiểm Soát và thống nhất bầu bổ sung TV Ban Kiểm Soát theo quy định của Điều Lệ Công ty.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 3 thành viên:

1. Bà Vũ Thị Thu Trang
2. Ông Nguyễn Quốc Huy
3. Ông Lưu Hoài Nam

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VÀ SINH HỌC

Y TẾ

0.1.JPG

Ông Nguyễn Quốc Huy đọc lời giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

1.jpg

 Đoàn Chủ Tịch Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017

2.jpg
 
Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ Tịch HĐQT Đọc báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về phương hướng hoạt động năm 2016 và năm 2017
 
3.jpg
 
Bà Phan Thị Túy - Tổng Giám Đốc Đọc Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 
  
4.jpg
 
Bà Hoàng Minh Hằng - KTTH đọc Bản báo cáo tài chính quí I - 2017
 
5.jpg
 
Bà Hoàng Thị Hà - Trưởng Ban Kiểm Soát Đọc kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2017.
 
9.jpg
 
 Các Cổ đông thống nhất 100% thông qua các nội dung chính tại Đại hội