Thông tin tuyển dụng nhân viên Mebiphar

Với bề dày 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược Phẩm,  Mebiphar đã thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư cũng như môi trường làm việc tốt tạo điều kiện phát huy năng lực tối đa của cán bộ công nhân viên.

Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên tiềm năng với những vị trí sau: 

Vị trí Phó phòng Kế toán

Cần tuyển gấp: Vị trí Phó phòng Tài chính kế toán

1. mô tả công việc:

- Tính giá thành kế hoạch sản phẩm tự doanh, đề xuất giá bán theo tỷ lệ LN.

- Lập báo cáo thuế VAT, TNCN.

- Kiểm soát, các chính sách bán hàng: giá bán, chi phí bán hàng,... Bộ phận kinh doanh

và các công việc khác sẽ được trao đổi trực tiếp

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính kế toán, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí Phó Phòng

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi tại Công ty

- Du lịch hàng năm

- Lương thỏa thuận.

3.  Các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 028.38150974 hoặc gởi qua mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vị  trí Quản đốc phân xưởng sản xuất

1.      Mô tả công việc:

-         Xaây döïng keá hoaïch saûn xuaát cuûa phaân xöôûng phuø hôïp vôùi keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty.

-         Toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch kòp thôøi ñaûm baûo saûn löôïng, chaát löôïng vaø kòp thôøi phuïc vuï cho kinh doanh.

-         Saép xeáp, phaân coâng vaø boá trí coâng vieäc cho caùn boä nhaân vieân trong phaân xöôûng phuø hôïp vôùi chöùc naêng, nhieäm vuï quyeàn haïn ñöôïc giao, trình ñoä, naêng löïc cuûa töøng ngöôøi ñeå ñaûm baûo chaát löôïng vaø hieäu quaû saûn xuaát toát.

-         Theo doõi, kieåm tra naém baét quaù trình saûn xuaát, chòu traùch nhieäm toaøn boä quaù trình saûn xuaát.

-         Kieåm tra vaø ñoân ñoác vieäc thöïc hieän coâng taùc saûn xuaát, noäi quy an toaøn lao ñoäng, phoøng chaùy chöõa chaùy, veä sinh nhaø xöôûng, moâi tröôøng saûn xuaát vaø caùc quy trình thao taùc chuaån lieân quan khaùc.

-         Ñình chæ saûn xuaát neáu thaáy khoâng ñaûm baûo chaát löôïng, an toaøn lao ñoäng.

-         Tìm nguyeân nhaân vaø ñeà xuaát höôùng giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp saûn phaåm keùm chaát löôïng ( phoái hôïp vôùi caùc phoøng ban lieân quan )

-         Kieåm tra vaø kyù teân caùc giaáy tôø trong phaïm vi phuï traùch.

-         Trieån khai caùc quy trình saûn xuaát môùi.

-         Ñaùnh giaù noäi boä veà GPs, ISO, an toaøn lao ñoäng.

-         Ñaøo taïo GPs, ISO vaø ñaøo taïo naâng baäc.

-         Kieåm keâ ñònh kyø, ñoät xuaát.

 

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Dược sĩ đại học trở lên

- Có hiểu biết về sản xuất sản phẩm Dược phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, thực phẩm chức bang với ít nhất 05 năm kinh nghiệm

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi tại Công ty

- Du lịch hàng năm

- Lương thỏa thuận.

3.  Các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 028.38150974 hoặc gởi qua mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.